Funderingsonderzoek

De Funderingswinkel kan een funderingsonderzoek uitvoeren voor uw pand, maar kan ook de funderingskwaliteit van een geheel woonblok in beeld brengen.

Onze diensten voor het funderingsonderzoek zijn onderverdeeld in een aantal stappen:

Voorgesprek en eventueel voorbezoek
Voordat het onderzoek van start zal gaan, vinden wij het belangrijk om bekend te zijn met de situatie. In veel gevallen zullen wij dan ook, voordat de werkzaamheden gaan beginnen, een bezoek brengen aan de panden waar het onderzoek moet plaatsvinden. Na het voorbezoek zal vast komen te staan op welke locaties het onderzoek zal plaatsvinden.

Archiefonderzoek
In het archiefonderzoek wordt gezocht naar relevante gegevens van het betreffende pand of een complete bouweenheid. Hierbij wordt onder andere gezocht naar archieftekeningen en eventueel eerder uitgevoerde onderzoeken. Daarnaast wordt gekeken hoe de grondwaterstand in het gebied zich in het verleden ontwikkeld heeft en of er gegevens van de bodemopbouw in het gebied bekend zijn.

Meetkundig onderzoek
Onderdeel van de gehele rapportage is een onderzoek naar de scheefstand van het pand. Dit onderzoek zal bestaan uit een lintvoegwaterpassing, vloerwaterpassing en loodmeting. Na voltooiing van het meetkundig onderzoek wordt duidelijk in welke mate het pand een scheefstand ondervindt.

Veldonderzoek
Het belangrijkste onderdeel van de rapportage is het veldonderzoek. In het veldonderzoek wordt visueel gekeken naar de betreffende fundering en de daarbij behorende elementen. Daarnaast worden de houten onderdelen met een houthardheidsmeter op indringing gecontroleerd. Uit het veldonderzoek komt naar voren in welke mate de houten onderdelen van de fundering zijn aangetast.

Onderzoeksrapport
Als de hierboven genoemde onderzoeken zijn afgerond kan begonnen worden met het opstellen van de rapportage. In de rapportage zullen alle onderzoeken worden behandeld en voor zover mogelijk worden beoordeeld aan de hand van de F3O richtlijn. Indien er voldoende gegevens bekend zijn kan er een handhavingstermijn worden gekoppeld aan de fundering.

Als blijkt dat de fundering dat funderingsherstel noodzakelijk zijn, kan de Funderingswinkel kan hierbij als ondersteunende partij controle over het werk uitvoeren. Klik voor meer informatie hierover op herstelbegeleiding.

Indien u vragen heeft over een funderingonderzoek, dan kunt u contact met ons opnemen door ons contactformulier in te vullen.


Contact

De Funderingwinkel
06-13665993
06-48567038
info@defunderingswinkel.nl